•  
  •  
  •  

 

 

Историята в дати и събития

 

1959/1960     През месец октомври е открито учебното заведние като зимно практичско змедлско училище. За първи директор е назначеен Борис Дафовски. Курсът на обучние е дв години. Теортичните занятия и учбните практики се водят от месец октомври до месец март включително. От мсец април се провеждат производствените практики, които са с продължителност четири месеца. Учебните занятия се водят на територията на ОУ "Отец Паисий" първоначално в две класни стаи. Учебната база е доста скромна - една готварска печка и три шевни машини, с необходимото оборудване за воденето на тези практики.

 

1960/1961     Завършва обучението си първият випуск – 31 девойки и 12 младежи. Девойките получават квалификация по готварство и шев и крoйка, а младежите – по шлосерство и трактори,без да се явяват на изпит за придобиване на правоспособност.

 

1961/1962    Учебната година започва с нови учебни планове и с нов директор – Димитър Диамандиев. Учебното заведение става Професионално-техническо училище по лозарство с двегодишен курс на обучение и прфесионална квалификация тракторист. Държавата предоставя сградата на бившата гранична застава за пансион на училището. Броят на учениците нараства на 70, от които 23 са девойки. 

 

1962/1963     Получени са първите трактори: ХТЗ-7, КД-35, ЗТ-25. Доставени са първите култиватори и прикачен инвентар за тракторите. Всички машини са остарели и износени. Част от двора на заставата е преотсъпена за автопарк на тракторите и селскостопанските машини.

 

1963/1964     През месец февруари училището получава своя първи нов трактор с регистрационен номер № 0322. Безвъзмездно е получен и първият товарен автомобил ГАЗ-АА.

 

1964/1965     Учебното заевдение се преименува на Професионално-техническо училище по лозарство и механизация. За директор е назначен Агоп Бабикян. Общо 53 ученици  се обучават по новата професия „Лозар-тракторист” с квалификация „Шлосер-монтьор”. Получен е първият нов лек автомобил „Варшава”.

 

1965/1966     Броят на паралелките се увеличава от две на три с 87 ученици. Открива се първият съкратен курс. Дипломира се първият випуск „Лозар-тракторист”.

 

1966/1967     Новата учебна година започва с нов директор – Иван Янев. Училището извършва разширение,ремонт и подобрение на сградата на бившата конюшня на граничната застава, за да разшири учебно-техническата си база. Изграждат се първият кабинет по трактори и двигатели и първата шлосерска работилница. Броят на учениците нараства на 94.

 

1967/1968     Започва изграждането на ново общежитие ( Общежитие  №1 ) за 120 ученици и столова към него за едновременно хранене на 100 души. Учениците които се обучават през тази учебна година са 90.

 

1968/1969     Броят на паралелките се увеличава на четири със 128 ученици.Продължава строителството на общежитието и столовата.

 

1969/1970     Училището навършва 10 години. В петте паралелки вече се обучават 159 ученици. Завършено е строителството на общежитието и столовата.

 

1970/1971     Продължава материално-техническото оборудване на учебните кабинети и работилници. В училището се обучават 146 ученици в пет паралелки. 

 

1971/1972     Учебната година стартира с нова професия „Лозар-механизатор”, която осигурява на момичетата квалификация  шев и кройка, а на момчетата – шлосер-монтьор. Паралелките нарастват на 7, а броят на учениците – на 185.

 

1972/1973     В училището вече се обучават  205 ученици. Започва строителството на новия учебен корпус с девет класни стаи , учебни работилници, учителска стая и канцеларии за ръководството и администрацията.

 

1973/1974     Учебното заведение получава статут на Средно професионално-техническо училище по лозарство и механизация. Срокът на обучение на курсистите се увеличава от две на три години. Разкрива се нова професия „Механизатор-растениевъд” с профил „Лозарство”. Приети са три паралелки  първи курс с 98 ученици. Откриват се задочни и заводски паралелки, допълнителни курсове за комбайнери и шофьори. Изграждат се открита спортна площадка и учебен полигон за кормуване. Общият брой на учениците в училището е 203. За една година е завършено  строителството на новия учебен корпус ( централната сграда). Обучението през тази учебна година се провежда в новите класни стаи. Поставя се началото на международните летни практики в бившите СССР, ЧССР, ГДР.

 

1974/1975     Училището е вече на 15 години. Обучават се 122 ученици в СПТУ. За да се задоволят нарастващите потребности от допълнителна материално-техническа база за новите професии, започва строителството на  учебни работилници по двигатели, автомобилни трансмисии, на  гараж за селскостопанската и автомобилната техника. Изградено е парно отопление в Общежитие №1. Завършва последният випуск на ученици с двегодишен курс на обучение. Осъществява се обучение на курсисти без откъсване от производството в производствено-учебен център (ПУЦ).

 

1975/1976    Дипломира се първият випуск с тригодишен срок на обучение „Механизатор-растениевъд”. Броят на учениците нараства на 237, обучавани в 8 паралелки. Завършва изграждането на гаража и работилниците.  На специализация, по линия на ЮНЕСКО, пристига Заид Ал Хити от Ирак. 

 

1976/1977    През тази учебна година е разкрита нова професия „Машинист-апаратчик на безалкохолни и алкохолни напитки” със специализация „Машинист-апаратчик във винопроизводството”. Приета е за обучение първата група практиканти от Виетнам. Броят на учениците нараства на 293, обучавани в 9 паралелки. 

 

1977/1978         Обучението на 341 ученици се осъществява в 10 паралелки от 49 учители и възпитатели и 32 служители и обслужващ персонал. Създава се първият средношколски аграрно-промишлен комплекс(АПК). Учители по професионална подготовка и ученици отглеждат и обработват 420 дка лозя в землището на община Бяла. Изгражда се отоплителната инсталация на училищната сграда. Започва строителството на Общежитие №2. Училището е домакин на националното състезание по лозарство. Учениците от училището заемат призови места.

 


1978/1979         Разкрива се нова професия „Механизатор-животновъд” със специализация „Говедовъдство”. Започва строителството на фоайе и актова зала с които се свързват в единно цяло централната учебна сграда и източното и крило. Машинният парк значително е нарастнал – 7 товарни автомобила ГАЗ-53, 2 – ЗИЛ-555, автобус „Шкода”, 29 трактора, 6 комбайна, 75 нови модификации селскостопански инвентар. В училището се обучават 378 ученици в 12 паралелки. Създадена е учебна ферма в която се отглеждат крави и свине. Дипломира се първият випуск от професията „Машинист-апаратчик на безалкохолни и алкохолни напитки”.


1979/1980         Училището тържествено отбелязва своя 20-годишен юбилей. За тези години е извървян дълъг ползотворен път. Изградена е собствена материално-техническа база. Учителският колектив обучава и подготвя 370 ученици в 11 паралелки. Приемат се за обучение практиканти от Афганистан. Учебното заведение е класирано на четвърто място в конкурса  „Образцово училище”, организиран между земеделските училища в страната. В средношколския АПК вече се отглеждат около 500 дка лозя, пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед. Приключва обучението на работници във формата производствено-учебен център.

 


1980/1981         По професиите „Механизатор-растениевъд” и „Механизатор-животновъд” се обучават 352 ученици в 11 паралелки. Дипломира се първият випуск от професията „Механизатор-животновъд”. 

 


1981/1982         Учебната година започва с ново ръководство. Временно директор на училището става Щерьо Попов. Завършено е строителството на фоайето и актовата зала. Разкрива се нова професия „Монтьор на МПС” със специализация „Двигатели с вътрешно горене”. От втория учебен срок за директор е назначен Стоян Стоянов. В училището се обучават 351 ученици в 10 паралелки.

 


1982/1983         Временно е преустановен приемът по професията „Механизатор-животновъд”. Обучават се 292 ученици в 9 паралелки. Първите ученици влизат в новопостроеното модерно Общежитие №2, което е със стаи с 2 и 3 легла и самостоятелни санитарни възли.

 


1983/1984          Училището е с нов директор - Павел Величков. Променя се специализацията на професията „Монтьор на МПС” в „Селскостопански машини”. Към училището се разкрива ЕСПУ с УПК с двегодишен срок на обучение – 10 и 11 клас.  Учениците се обучават по професиите „Механизатор” със специалност „Трайни насаждения” и „Кулинар” със специалности „Кулинар-готвач” и „Кулинар-сервитьор”. В училището се обучават 239 ученици. Дипломира се първият випуск от професията „Монтьор на МПС”.

 

1984/1985         Годината е юбилейна. Тържествено се отбелязват 25 години от създаването на училището. С Указ 1559/21.05 1984г. на Държавния съвет училището е наградено с орден „Кирил и Методий” Трета степен.

 

1985/1986         Името на училището е променено на „Средно професионално-техническо училище по механизация на селското стопанство и ЕСПУ”( СПТУ по МСС и ЕСПУ ). Професията „Монтьор на МПС” е заменена от професията „Монтьор на ССТ” със специалност „Водач на МПС категория Т”. Обучават се 194 ученици в 6 паралелки.

 


1986/1987          Учебната година започва с ново ръководство. За директор е назначен Георги Стоянов. По професиите „Механизатор-растениевъд” и „Монтьор на ССТ” и в ЕСПУ с УПК се обучават 190 ученици. Изграден е компютърен кабинет , оборудван с 6 български  компютъра „Правец 8”. Изградено е учебно стрелбище.

 


1987/1988         Увеличава се броят на обучаваните ученици – 210 в 6 паралелки. Започва обновяване на учебната техника. Закупуват се нови трактори Т-150 и „Беларус”, както и три учебни ремаркета. Изгражда се парното отопление на Общежитие №2. Дипломира се първият випуск по професията „Монтьор на ССТ”.

 


1988/1989         Продължава обновяването на техниката. Училището се сдобива с нови комбайни Е-517, СК-5, ДОН-1500. Възобновява се приемът на ученици по професията „Механизатор-животновъд”. В ЕСПУ започва прием на ученици след завършен осми клас по професията „Кулинар-готвач”. Увеличава се броят на учениците – 240 в 7 паралелки.

 


1989/1990         Училището празнува 30-годишния си юбилей. Продължава обновяванвто на машинния парк. В  осем паралелки се обучават 289 ученици. В ЕСПУ се  приемат ученици и по професията „Кулинар-сервитьор”. Организира се последният международен обмен на средношколски групи в град Дубасари, Молдова.

 


1990/1991         Учебната година преминава под знака на значително увеличаване обема на учебно-производствената дейност. С ученици се отглеждат около 1000 дка земеделски площи в землището на община Бяла. В училището се обучават 340 ученици в 10 паралелки. Дипломира се първият випуск на ЕСПУ с прием след осми клас.

 


1991/1992         Училището се преименува на „Средно професионално-техническо училище по механизация на селското стопанство и средно общообразователно училище”( СПТУ по МСС и СОУ ). Осъществява се прием по нова професия „Земеделски техник”, профил „Говедовъдство” с 4-годишен срок на обучение. Професиите по които се обучават 336-те възпитаници на училището вече са шест. Закупен е нов учебен лек автомобил „Лада”. Започва основен ремонт на Общежитие №1. Изграждат се самостоятелни стаи с 2, 3 и 4 легла и самостоятелни санитарни възли с цел осъществяване на туристическа дейност през летните месеци.

 


1992/1993        Завършва основният ремонт на Общежитие №1. Приемат се първите почиващи в него. Учебно-производствената дейност достига своята кулминация. С ученици се отглеждат около 3000 дка земеделски площи. Закупува се втори учебен лек автомобил „Лада”. Започва строителството на нов физкултурен салон до Общежитие №2. Разширява се учебната ферма. Изградена е отоплителната инсталация на източното крило на учебната сграда. Учениците отглеждат 9 крави, 50 овце, 30 свине. В 11 паралелки се обучават 293 ученици. Новоприетите ученици в СОУ се обучават по нови учебни планове, които премахват придобиването на професия.

 


1993/1994         Прави се опит за възобновяване на международните връзки на училището. През месец ноември представителна група от учители и ученици гостува на сродно професионално училище в град Оранж Южна Франция. Целта е да се постигне договореност за изграждане на поточна линия за бутилиране на вино. През месец юли французите връщат визитата, но не се постига договореност и контактите с училището от гр.Оранж са прекратени. Поради премахването на държавната издръжка на учениците в СПТУ, училището изпитва първите затруднения при осъществяването на приема на ученици. Приети са ученици само по професията „Земеделски техник”. Броят на учащите намалява на 206.

 


1994/1995         Учебната година започва със смяна на ръководството на училщето. След спечелен конкурс за директор е назначена Веселина Костадинова. Годината е изпълнена с икономически, демографски и социални трудности. Броят на учениците продължава да намалява. Те вече са 163. Училището прави опит да привлече ученици с нова професия – „Земеделец”, профил „Говедовъдство” с 3-годишен срок на обучение, като алтернатива на четиригодишната „Земеделски техник”. В СОУ започва обучение по предпрофесионална подготовка „Хотелиерство”. Дипломира се първият випуск по професията „Земеделски техник”. Поради замразяване на финансирането е преустановено строителството на физкултурния салон.

 


1995/1996         Новото училищно ръководство подема трудна, продължителна борба за преодоляване на тежкото финансово състояния, което е наследило. Започват дълги дела с банките кредиторки, които ще се проточат с години и ще оставят своя отпечатък върху развитието на училището за десетилетие. Въпреки кризата в която изпада учебното заведение, в учебната ферма се отглеждат 12 крави, 100 овце, 45 свине. Въвежда се сигнално-охранителна техника за охрана на административните помещения и компютърния кабинет. Обучението се осъществява в 9 паралелки с 176 ученици.

 

1996/1997         Възобновява се приемът по професията „Монтьор на ССТ”. Дипломира се последният випуск по професията „Земеделски техник”. В СПТУ и СОУ в 7 паралелки се обучават общо 123 ученици. Продължава осъществяването на летен отдих в Общежитие №1, с цел подобряване финансовото състояние на училището. Сключен е договор за отдих на руски туристи.

 


1997/1998         През учебната година се обучават 129 ученици в 6 паралелки СПТУ и СОУ. В летните месеци преподаватели по професионална подготовка и служители извършват селскостопански услуги на жителите на община Бяла и на селата Китка, Приселци, Здравец.

 


1998/1999          Извършена е модернизация на компютърния кабинет. Закупени са 6 бр. Компютри „Сименс”. Професионално обучение се осъществява по професиите „Монтьор на ССТ” и „Земеделец”. В училището се обучават 109 ученици в 5 паралелки. Дипломира се последният випуск от професията „Земеделец”.

 


1999/2000         Извършва се промяна в учебните планове. Гимназиалният етап на обучение става четири годишен. За последна година се осъществява прием в СОУ. В училището се обучават 100 ученици в 5 паралелки. Професионално обучение се осъществява по професията „Монтьор на ССТ” с 4-годишен срок на обучение. Училището закупува 15-местен микробус „Форд” за извозване на учениците от селата на общината.
2000/2001         Осъществява се прием по нова професия „Икономика на земеделското стопанство” с 4-годищен срок на обучение. Възпитаниците на училището са 108, обучавани в 6 паралелки.

 


2001/2002     Училището извършва прием по професията „Монтьор на ССТ” с 4-годишен срок на обучение. Учениците в училището са 88, а паралелките – 5.

 


2002/2003     В училището се обучават 110 ученици в 5 паралелки. Възобновен е приемът по професията „Икономика на земеделското стопанство”. Дипломира се последният випуск в СОУ.

 


2003/2004     Училището получава статут на Професионална гимназия по селско стопанство. Закупен е нов учебен лек автомобил „Фолксфаген Голф” за обучение на ученици за придобиване на правоспособност за управление на автомобил категория „В”. Продължава приемът на икономисти. В 4 паралелки се обучават 97 ученици.

 


2004/2005     Изграден е нов модерен компютърен кабинет с 11 компютъра, подарени от Министерството на съобщенията. Кабинетът е открит през месец септември от министър Николай Василев. Осъществява се прием по две нови професии : „Механизация на земеделското стопанство” с 4-годишен срок на обучение и „Администратор в хотелиерството” с 5-годишен срок на обучение , която е съобразена с Програмата за развитие на Община Бяла. Учениците са 94, а паралелките – 4. Дипломира се последният випуск по професията „Монтьор на ССТ”.

 


2005/2006    Приети са 30 ученици по професиите „Администратор в хотелиерството” и „механизация на земеделското стопанство”. В училището се обучават 105 ученици. 

 


2006/2007     С помощта на Община Бяла е извършен ремонт на класните стаи за около 30 хил.лева. Броят на учениците е 119, паралелките – 5. Дипломира се последният випуск по професията „Икономика на земеделското стопанство”.

 


2007/2008      Извършва се промяна на професиите по които училището оссъществява професионално обучение, в съответствие с Дългосрочната програма за развитие на Община Бяла. Приемат се ученици само по професията „Администратор в хотелиерството”. Училището става „Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм”(ПГ по ССТ).

 


2008/2009     В учебното заведение се обучават 96 ученици в 5 паралелки. Дипломира се първият випуск по професията „Администратор в хотелиерството” с най-високата трета степен на професионална квалификация. Променен е статутът – от държавно в общинско училище. Гимназията е наградена от община Бяла с плакет за цялостен принос в просветното и културното развитие на град Бяла.