•  
  •  
  •  

 

 

Описание на предоставяните услуги

 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС

ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ХІ КЛАС

ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПО И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПК

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - УДОСТОВЕРНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

ИЗДАВАНЕ НА СРУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП ИЛИ ОСНОВНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

- ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ(В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА)

- ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ(В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА)