•  
  •  
  •  

 

 

Национални проекти

ПРОЕКТ BG05М20Р001-2.004-0004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014 - 2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 г. 

         От учебната 2016/2017 година Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм град Бяла участва в проекта на МОН "Твоят час". В първата фаза на проекта се включиха 52 ученици от училището, организирани в 4 клуба по интереси и в 2 групи за преодоляване на обучителните затруднения.

          За учбната 2017/2018 година ПГССТ предлага на своите ученици да се включат в следните клубове и групи:

                   І. Групи за преодоляване на обучителните затруднения:

                       1. "Език свещен на моите деди" - ръководител Галина Великова;

                       2. "Руски език за всички" - ръководител Юлия Костина.

                   ІІ. Клубове по интереси:

                       1. "Европейска кухня" - ръководител Стефка Панайотова;

                       2. "Анимации в туризма" - ръководител Стефка Панайотова;

                       3. "Млад еколог" - ръководител Добринка Янева.

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2-006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

          През учбната 2017/2018 година ПГССТ предлага на своите ученици да се включат в следните групи:

                      - "Готвач" - 11 ученици;

                     - "Сервитьор-барман" - 7 ученици.