•  
  •  
  •  

 

 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

 

През учебната 2018/2019 година в ПГССТ гр. Бяла бяха сформиране и работиха 4 групи за занимания по интереси:

♦ Българска кухня - ръководител Стефка Панайотова;

♦ Приложна математика и информатика - ръководител Лилия Нейкова;

♦ Флора и фауна в община Бяла - ръководител Минка Петрова;

♦ Спорт за всички - ръководител Риза Риза.